Kostnader

Arvode

Vår debitering grundar sig huvudsakligen på timarvode. Utgångspunkten är gällande rättshjälpstaxa för vardagsjuridik för privatpersoner. Vid företagsjuridiska tjänster är arvodet högre. Debitering sker på löpande räkning. Vissa uppdrag kan utföras mot fast pris efter överenskommelse. I mycket speciella fall kan uppdrag utföras mot provision.

Timarvode

Privata personer 2000 kr inkl. moms
Företag  2500 kr inkl. moms

Andra omständigheter, t.ex. tvisteföremålets värde eller ärendets komplexitet, kan påverka den totala debiteringen.

Rättsskydd

Den som har rättsskyddssförsäkring betalar endast en självrisk.
Självrisken för det rättsskydd som täcks av hemförsäkring uppgår i allmänhet till 20 procent av kostnaden.
Självrisk för rättsskydd enligt företagsförsäkringar uppgår i allmänhet till 20 procent av prisbasbeloppet plus 20 procent av överstigande belopp.
Rättsskyddsförsäkringen täcker kostnader upp till en viss nivå som är olika för olika försäkringar och försäkringsbolag.
Rättsskydd omfattar tvister med vissa undantag, som for exempel arbetstvister.

Rättegångskostnader

Vid tvist är huvudregeln att förlorande part betalar vinnande parts rättegångskostnader. Det kan bli fråga om betydande kostnader. Har man rättsskyddsförsäkring begränsas skadan i normala fall till sjävrisken om man skulle förlora. I vissa fall kan man få rättshjälp. Vinner man tvisten får motparten betala de egna kostnaderna.

Rättshjälp

Den som inte har rättsskyddsförsäkring, och inte heller borde haft rättsskyddsförsäkring, kan istället få rättshjälp. Även i andra fall än vid tvister kan rättshjälp bli aktuellt. Den som har rätt till rättshjälp betalar för inledande rådgivningstillfälle plus rättshjälpsavgift som en andel av kostnaden. Hur stor del klienten skall betala beror på bl.a. inkomsten.

Faktureringsrutiner

När och hur ofta det är lämpligt att fakturera i ett uppdrag beror på ärendets typ och omfattning.
I många ärenden som innebär ett löpande biträde, till exempel under en boutredning eller en skilsmässa, där omfattningen av juristens arbetsinsats inledningsvis är oklar, är det oftast lämpligast med en löpande delfakturering under ärendets gång.

I andra ärenden, som till exempel biträde vid en konkret tvist eller biträde med upp­rättande av handlingar, är däremot ofta slutlig fakturering vid uppdragets avslu­tande att föredra, ibland i kombination med a conto-fakturering under ärendets gång. Med a conto-fakturering menar vi fakturering av ett försiktigt uppskattat värde av det arbete som har utförts fram till fakturerings-tillfället. Belopp som fakturerats a conto redovisas och avräknas i uppdragets slutfaktura.